ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ca2+ VƏ Mg2+ İONLARININ Na-KLİNOPTİLOLİTDƏ SORBSİYASININ DİNAMİKASI
F.T.Mahmudov, M.Ə.Rəhimli, M.A.Hacıyev, С.A.Əliyeva, V.X.Əliyeva, X.Ə.İlyasova

 

Na+ ionları ilə modifikasiya olunmuş klinoptilolitdə   Ca2+ və  Mg2+  ionlarının sulu məhlullardan sorbsiyası tədqiq edilmişdir. Eksperimental və nəzəri çıxım əyrilərinin üst-üstə düşməsi onu deməyə əsas verir ki, prosesin keçirildiyi analoji sistemlərdə bütün proses boyunca təsvir olunmuş metod özünü doğruldur.

 

Açar sözlər : klinoptilolit, dinamika, sorbsiya, kinetik parametrlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı