ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TlS–TlAsS2 VƏ Tl3AsS3–S SİSTEMLƏRİNDƏ FAZA TARAZLIQLARI
G.V.Muradova, T.M.İlyaslı, Yu.A.Yusibov, M.B.Babanlı

 

Tl–As–S sistemi TlS–TlAsS2 və Tl3AsS3–S politermik kəsikləri üzrə DTA, RFA və EHQ üsulları ilə öyrənilmişdir. Sistemdə 695 K-də konqruent əriyən Tl3AsS4 birləşməsinin mövcud­luğu təsdiq edilmiş, ədəbiyyatda göstərilən Tl9As3S13 və Tl3AsS6 tərkibli birləşmələr isə təsdiq edilməmişdir.

 

Açar sözlər : TlS–TlAsS2 , Tl3AsS3–S sistemləri, faza diaqramı, arsen-tallium sulfidləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı