ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MATLAB-7 PROQRAMININ KÖMƏYİ İLƏ SİNTETİK NEFT TURŞULARININ ALINMA PROSESİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASI
E.B.Zeynalov, F.M.Vəliyeva, Z.Z.Ağamalıyev, L.M.Əfəndiyeva, L.H.Nuriyev

Məqalədə MATLAB-7 proqramının geniş imkanları və kimyəvi texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış idarə etmə sistemlərinin yaradılmasında rolu  təsvir olunmuşdur. Proqramının köməyilə sintetik neft tur­şularının neft karbohidrogenlərdən katalitik oksidləşmə yolu ilə alınması prosesinin optimal­laş­dı­rıl­ması məsələsinə baxılmışdır. Alınan nəticələrin vizuallaşdırılması Matlab mühitində həyata ke­çi­ril­miş­dir

Açar sözlər : Matlab, riyazi modelləşdirmə, optimallaşdırma, dizel fraksiyası, katalitik oksidləşmə, sin¬tetik neft turşuları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı