ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ln2[C6H4(COO)2]3∙хH2O (Ln=Nd, Sm, Gd) HİDRATLARININ KİMYƏVİ TƏRKİBLƏRİNİN DƏQİQLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ SİNTEZİ
D.M.Qənbərov, M.K.Munşiyeva, S. R.Məmmədova, B.T.Usubaliyev, F.F.Cəlaləddinov

Nd, Sm və Gd-un ftal turşusu ilə komplekslərinin  hidrat birləşmələrinin kimyəvi tərkiblərinin dəgigləşdirilməsi və  sintezi aparılmışdır. Onların kimyəvi formullarının  təsdigi üçün rentgenografik və element analiz üsullarından   istifadə olunmuşdur.

 

Açar sözlər : hidratlar, komplekslər, neodimium, samarium, gadolinium, o-ftal turşu, formulların dəqiqləşdirilməsi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı