ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YANMA ÜSULU İLƏ PrxMg1-xAl2O4 (x = 0.05, 0.1) NANOHİSSƏCİKLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ONLARIN XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
Ə.Ə.Əli, M.R.Allazov, T.M.İlyaslı

 

Müvafiq metalların malon turşusunun dihidrazidlərinin bircins qarışıqlarının aşağı temperaturlu yanması üsulu ilə PrxMg1-xAl2O4 (х = 0.05 və 0.10) tərkiblərin nanoölçülü kristalları sintez edilmişdir. Metalkomplekslərin üzvi hissələrinin 250–3000С temperatur intervalında yandığı və nəticədə amorf quruluşlu prazeodiumla legirlənmiş bircins materialların alındığı müəyyən edilmişdir. Rentgenfaza analizinin köməyi ilə MgAl2O4, Pr0.05Mg0.95Al2O4 və Pr0.1Mg0.9Al2O4  tərkiblərində şpinel quruluşunun tam formalaşdığı və bu zaman nanohissəciklərin ölçülərinin müvafiq olaraq  12.5, 12.9 və 14 nm olduğu təyin edilmişdir.

 

Açar sözlər : qeyri-üzvi piqment, yanma üsulu, metalkomplekslər, dihidrazidlər, malon turşusu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı