ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİ-4-VİNİLPİRİDİN PLATİNLƏ KOMPLEKSİNİN ALINMASI VƏ ONLARIN BENZOLUN HİDROGENLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ KATALİZATOR KİMİ TƏDQİQİ
E.B.Amanov, N.A.Zeynalov

 

Hissələrlə kvaternizasiya olunmuş poli-4-vinilpiridin platin kompleksi alınmış, bu kompleks benzolun hidrogenləşdirilməsində katalizator kimi istifadə edilib. Hidrogenləşmənin kinetikası, kvaternizasiya dərəcəsi, xromatoqrafiya metodu ilə alınan maddənin tərkibi və çıxımı öyrəyilmişdir.

 

Açar sözlər : poli-4-vinilpiridin, hidrogenləşmə, kvaternizasiya, katalizator, platin, optik sıxlıq
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı