ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
8-AMİNOXİNOLİNİN TRİDENTAT TÖRƏMƏLƏRİNİN Cu(II), Ni(II) və Co(II) KOMPLEKSLƏRİ
P.A.Fətullayeva, M.Q.Abbasov, S.A.Ağayeva, A.İ.İsrafilov, Ə.Ə.Məcidov

8-Aminoxinolinin 5-brom- və 3,5-di-tret-butilsalisil aldehidinin törəmələri olan şiff əsasları və onların azo­metin qrupu üzrə hidrogenləşdirilmiş  analoqlarının Cu(II), Ni(II) və Co(II) kompleksləri sintez olunmuşdur. Element analizi, İQ- və elektron spektrometriyası ilə onların quruluşu  öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, hər iki şiff əsası кompleksəmələgəlmə prosesində asanlıqla oksidləşdirici dehidrogenləşmə reaksiyasına ugrayır.

Açar sözlər : şiff əsasları ilə liqandlar, metal kompleksləri, koordinasiya olunmuş liqandlar, oksidləşdirici dehidrogenləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı