ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
8-AMİNOXİNOLİNİN TRİDENTAT TÖRƏMƏLƏRİNİN Cu(II), Ni(II) və Co(II) KOMPLEKSLƏRİ
P.A.Fətullayeva, M.Q.Abbasov, S.A.Ağayeva, A.İ.İsrafilov, Ə.Ə.Məcidov

8-Aminoxinolinin 5-brom- və 3,5-di-tret-butilsalisil aldehidinin törəmələri olan şiff əsasları və onların azo­metin qrupu üzrə hidrogenləşdirilmiş  analoqlarının Cu(II), Ni(II) və Co(II) kompleksləri sintez olunmuşdur. Element analizi, İQ- və elektron spektrometriyası ilə onların quruluşu  öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, hər iki şiff əsası кompleksəmələgəlmə prosesində asanlıqla oksidləşdirici dehidrogenləşmə reaksiyasına ugrayır.

Açar sözlər : şiff əsasları ilə liqandlar, metal kompleksləri, koordinasiya olunmuş liqandlar, oksidləşdirici dehidrogenləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı