ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
8-AMİNOXİNOLİNİN TRİDENTAT TÖRƏMƏLƏRİNİN Cu(II), Ni(II) və Co(II) KOMPLEKSLƏRİ
P.A.Fətullayeva, M.Q.Abbasov, S.A.Ağayeva, A.İ.İsrafilov, Ə.Ə.Məcidov

8-Aminoxinolinin 5-brom- və 3,5-di-tret-butilsalisil aldehidinin törəmələri olan şiff əsasları və onların azo­metin qrupu üzrə hidrogenləşdirilmiş  analoqlarının Cu(II), Ni(II) və Co(II) kompleksləri sintez olunmuşdur. Element analizi, İQ- və elektron spektrometriyası ilə onların quruluşu  öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, hər iki şiff əsası кompleksəmələgəlmə prosesində asanlıqla oksidləşdirici dehidrogenləşmə reaksiyasına ugrayır.

Açar sözlər : şiff əsasları ilə liqandlar, metal kompleksləri, koordinasiya olunmuş liqandlar, oksidləşdirici dehidrogenləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı