ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-BUTİLTİOPENTANIN AMİN TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
İ.A.Cəfərov, E.H.Məmmədbəyli, T.H.Kazımova, X.İ.Həsənov, G.Ə.Hacıyeva

 

1-Butiltiopentanol, ikili aminlər və formaldehidin kondensasiyası əsasında 1-butiltiopentanın aminometoksi törəmələrinin yeni nümayəndələri sintez edilmişdir. Alınmış birləşmələrin quruluşları element analizi, İQ, NMR 1H və kütlə-spektroskopiya üsulları ilə təsdiq edilmişdir. Göstərilən birləşmələr sürtkü yağlarına antimikrob aşqarlar kimi sınaqdan keçirilmiş və müəyyən edilmişdir ki, onlar mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyətini dayandırır.

 

Açar sözlər : butiltiopentan, Mannix reaksiyası, antimikrob aşqarlar, 1-butiltiopentan-2-ol, bioloji aktiv birləşmələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı