ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ETANOLUN HİDROGENƏ BUXAR KONVERSİYASI REAKSİYASININ TERMODİNAMİKİ ÖYRƏNİLMƏSİ
S.A.Gəraybəyli, S.M.Əliyeva, V.L.Bağıyev

 

Etanolun hidrogenə buxar konversiyası reaksiyasının termodinamiki tədqiqi aparılmışdır. Göstərilmişdir ki, 700 K-dən yuxarı temperaturlarda hidrogenin çıxımı praktiki olaraq 100%-ə çatır. Əlavə reaksiyalar olan etilenin və sirkə aldehidinin alınması reaksiyaları üçun də tarazlıq çıxımları hesablanmışdır, Etanolun hidrogenə buxar konversiyası reaksiyasının 700 K-dən yuxarı temperaturlarda aparılmasının məqsədəuyğunluğu göstərilmişdir.

 

Açar sözlər : buxar konversiyası, hidrogen, etanol, termodinamika
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı