ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NAFTALAN NEFTİNDƏN AYRILMIŞ YÜNGÜL AROMATİK KARBOHİDROGENLƏRİN KİMYƏVİ TƏRKİBİNİN MÜASİR ÜSULLARLA TƏDQİQİ
Ə.N.Muradov

 

Naftalan neftinin tərkibində olan bütün yüngül aromatik karbohidrogenlər tədqiq olunmuşdur. Tədqiqatlar nəticəsində aromatik, naften və aromatonaften halqalarının sayı müəyyən edilmişdir. Halqada və yan zəncirdə olan karbon atomlarının faizlə miqdarı tapılmışdır.  Yüngül aromatik karbohidrogenlərin vakuum və termodiffuziya fraksiyalarının tədqiqi zamanı alkilbenzolun, indanın, tetralinin və benzoldinaftenin miqdarı təyin olunmuşdur.

 

Açar sözlər : aromatik karbohidrogenlər, naftalan nefti, benzol kondensatları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı