ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NAFTALAN NEFTİNDƏN AYRILMIŞ YÜNGÜL AROMATİK KARBOHİDROGENLƏRİN KİMYƏVİ TƏRKİBİNİN MÜASİR ÜSULLARLA TƏDQİQİ
Ə.N.Muradov

 

Naftalan neftinin tərkibində olan bütün yüngül aromatik karbohidrogenlər tədqiq olunmuşdur. Tədqiqatlar nəticəsində aromatik, naften və aromatonaften halqalarının sayı müəyyən edilmişdir. Halqada və yan zəncirdə olan karbon atomlarının faizlə miqdarı tapılmışdır.  Yüngül aromatik karbohidrogenlərin vakuum və termodiffuziya fraksiyalarının tədqiqi zamanı alkilbenzolun, indanın, tetralinin və benzoldinaftenin miqdarı təyin olunmuşdur.

 

Açar sözlər : aromatik karbohidrogenlər, naftalan nefti, benzol kondensatları
Məqaləyə baxın