ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-HİDROKSİ-5-METİLXALKON TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ONLARIN MƏHLUL SİSTEMLƏRİNİN NMR METODU İLƏ TƏDQİQİ
A.M.Məhərrəmov, Y.V.Məmmədova, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov

 

Təqdim olunan iş 2-hidroksi-5-metilxalkon törəmələrinin sintezi və onların məh­lul sis­tem­l­ə­rində baş verən dinamik proseslərin NMR metodu ilə tədqiqinə həsr edilmişdir

 

Açar sözlər : xalkon, flavon, hidrogen rabitəsi, nüvə maqnit rezonansı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı