ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT MƏHSULLARININ HETEROGEN-KATALİTİK DEMERKAPTANİZASİYASININ MEXANİZMİ VƏ KİNETİK MODELİ
T.T.Yarməmmədov, A.C.Əfəndi, N.F.Aykan, İ.H.Məlikova, H.M.Fərəcov

Neft və neft məhsullarının de­­merkaptanizasiyası üçün klinoptilolit üzərinə çökdürülmüş Co–Fe və Mn–Fe/üzvi liqand əsasında yeni heterogen birnüvəli katali­tik sistemlər yaradılmışdır. merkap­tanlı neft aktivlikləri  öyrə­nil­mişdir. Etil­merkaptanın  de­­merkaptanizasiyası model reaksiyasında sistemin katalitik aktivliyi və  reaksiyanın  kinetik qanunauyğunluqları  öyrənilmiş, mexanizmi və ki­ne­tik modeli təklif edilmişdir

Açar sözlər : demerkaptanizasiya, heterogen-katalitik sistemlər, klinoptilolit, kinetik model
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı