ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT MƏHSULLARININ HETEROGEN-KATALİTİK DEMERKAPTANİZASİYASININ MEXANİZMİ VƏ KİNETİK MODELİ
T.T.Yarməmmədov, A.C.Əfəndi, N.F.Aykan, İ.H.Məlikova, H.M.Fərəcov

Neft və neft məhsullarının de­­merkaptanizasiyası üçün klinoptilolit üzərinə çökdürülmüş Co–Fe və Mn–Fe/üzvi liqand əsasında yeni heterogen birnüvəli katali­tik sistemlər yaradılmışdır. merkap­tanlı neft aktivlikləri  öyrə­nil­mişdir. Etil­merkaptanın  de­­merkaptanizasiyası model reaksiyasında sistemin katalitik aktivliyi və  reaksiyanın  kinetik qanunauyğunluqları  öyrənilmiş, mexanizmi və ki­ne­tik modeli təklif edilmişdir

Açar sözlər : demerkaptanizasiya, heterogen-katalitik sistemlər, klinoptilolit, kinetik model
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı