ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT MƏHSULLARININ HETEROGEN-KATALİTİK DEMERKAPTANİZASİYASININ MEXANİZMİ VƏ KİNETİK MODELİ
T.T.Yarməmmədov, A.C.Əfəndi, N.F.Aykan, İ.H.Məlikova, H.M.Fərəcov

Neft və neft məhsullarının de­­merkaptanizasiyası üçün klinoptilolit üzərinə çökdürülmüş Co–Fe və Mn–Fe/üzvi liqand əsasında yeni heterogen birnüvəli katali­tik sistemlər yaradılmışdır. merkap­tanlı neft aktivlikləri  öyrə­nil­mişdir. Etil­merkaptanın  de­­merkaptanizasiyası model reaksiyasında sistemin katalitik aktivliyi və  reaksiyanın  kinetik qanunauyğunluqları  öyrənilmiş, mexanizmi və ki­ne­tik modeli təklif edilmişdir

Açar sözlər : demerkaptanizasiya, heterogen-katalitik sistemlər, klinoptilolit, kinetik model
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı