ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OLEFİNLƏRİN Dİ-, OLİGOMERLƏŞMƏ REAKSİYALARININ TSİQLER TİPLİ KATALİTİK SİSTEMLƏRİNDƏ MAQNİT İNTERMEDİATLAR VƏ ONLARIN İŞTİRAKI İLƏ GEDƏN REAKSİYALAR
E.H.İsmayılov, Y.A.Abbasov, D.B.Tağıyev

Kiçik kütləli olefinlərin di-,oligomerləşmə reaksiyalarının Tsiqler-Natta tipli, sıfırvalentli nikel kompleksləri ilə β-diketon,  azo-, azometinlərdən ibarət katalitik sistemlərində  magnit xassəli intermediatların electron maqnit rezonansı (EMR) ilə tədqiqinin nəticələri verilir. Para-, superpara/ferromagnetic intermediat  komplekslər, zərrəciklər, onların etilen, propilenlə reaksiya məhsulları identifikasiya edilmiş, olefinlərin di-, oliqomerləşmə reaksiyalarında rolu müzakirə olunur. Əksəriyyəti ilk dəfə alınmış və dünya ədəbiyyatına məlum olmayan EMR spektrlər və onların şərhi verilir

Açar sözlər : magnit intermediatlar, Tsiqler-Natta katalizatorları, dimerləşmə, oligomerləşmə, aşağı olefinlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı