ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OLEFİNLƏRİN Dİ-, OLİGOMERLƏŞMƏ REAKSİYALARININ TSİQLER TİPLİ KATALİTİK SİSTEMLƏRİNDƏ MAQNİT İNTERMEDİATLAR VƏ ONLARIN İŞTİRAKI İLƏ GEDƏN REAKSİYALAR
E.H.İsmayılov, Y.A.Abbasov, D.B.Tağıyev

Kiçik kütləli olefinlərin di-,oligomerləşmə reaksiyalarının Tsiqler-Natta tipli, sıfırvalentli nikel kompleksləri ilə β-diketon,  azo-, azometinlərdən ibarət katalitik sistemlərində  magnit xassəli intermediatların electron maqnit rezonansı (EMR) ilə tədqiqinin nəticələri verilir. Para-, superpara/ferromagnetic intermediat  komplekslər, zərrəciklər, onların etilen, propilenlə reaksiya məhsulları identifikasiya edilmiş, olefinlərin di-, oliqomerləşmə reaksiyalarında rolu müzakirə olunur. Əksəriyyəti ilk dəfə alınmış və dünya ədəbiyyatına məlum olmayan EMR spektrlər və onların şərhi verilir

Açar sözlər : magnit intermediatlar, Tsiqler-Natta katalizatorları, dimerləşmə, oligomerləşmə, aşağı olefinlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı