ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MOLİBDEN DİSULPHİD VƏ ETİLEN–PROPİLEN BLOK-BİRGƏPOLİMERİ ƏSASINDA NANOKOMPOZİTLƏRİN VƏ ONLARIN VULKANİZATLARININ FİZİKİ-MEXANİKİ VƏ TRİBOLOJİ XASSƏLƏRİ
N.T.Qəhrəmanov, G.Ş.Qasımova, S.S.Pesetskiy, A.D.Quliyev, E.V.Dadaşeva, A.Ə.Həsənova

 Etilen-propilen blok birgəpolimeri əsasında alınan kompozit materialların dartılmada möhkəmlik həddinə, nisbi uzanmasına, ərintinin axıcı göstəricisinə və sürtünməyə qarşı davamlılığına molibden disulphidin   miqdarının və xırdadispers hissəciklərinnin ölçüsünün təsiri öyrənilmişdir. Tikilmə reaksiyasının dinamik rejimində aparılması nəticəsində nanokompozitlərin xassələrinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmasının imkanları göstərilmişdir. Termomexaniki analiz üsulu ilə nanokompozitlərin bərk haldan özlüaxıcı hala keçməsinin qanunauyğunluqları tədqiq edilmişdir. Nanokompozitlərin daha yüksək fiziki-mexaniki xassələrinin əldə olunduğu komponentlərin optimal miqdarları müəyyən edilmişdir

 https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-39-45 

Açar sözlər : blok birgəpolimer, molibden sulphid, termomexanika, nanokompozit, dartılmada möhkəmlik həddi
Məqaləyə baxın