ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Fe(III) İONLARIN ÇIXARILMASI MƏQSƏDİ İLƏ BUTADİEN–STİROL KAUÇUK ƏSASINDA FOSFORTƏRKİBLİ SORBENTİN İSTİFADƏSİ
E.S.Kərimova, A.Ə.Əzizov, R.M.Alosmanov

 Fe(III) ionlarını sudan çıxarmaq üçün butadien-stirol kauçukun əsasında fosfortərkibli sorbent istifadə edilmişdir. Sorbsiyanın məhlulun pH göstəricisindən, metal ionlarının ilkin konsentrasiyasından, sorbent kütləsindən, faza təmas vaxtından və temperaturdan asılılığının öyrənilməsi məqsədi ilə tədqiqatlar aparılıb

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-32-38 

Açar sözlər : çıxarmaq, polimer sorbenti, sorbsiya, dəmir
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı