ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Fe(III) İONLARIN ÇIXARILMASI MƏQSƏDİ İLƏ BUTADİEN–STİROL KAUÇUK ƏSASINDA FOSFORTƏRKİBLİ SORBENTİN İSTİFADƏSİ
E.S.Kərimova, A.Ə.Əzizov, R.M.Alosmanov

 Fe(III) ionlarını sudan çıxarmaq üçün butadien-stirol kauçukun əsasında fosfortərkibli sorbent istifadə edilmişdir. Sorbsiyanın məhlulun pH göstəricisindən, metal ionlarının ilkin konsentrasiyasından, sorbent kütləsindən, faza təmas vaxtından və temperaturdan asılılığının öyrənilməsi məqsədi ilə tədqiqatlar aparılıb

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-32-38 

Açar sözlər : çıxarmaq, polimer sorbenti, sorbsiya, dəmir
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı