ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Fe(III) İONLARIN ÇIXARILMASI MƏQSƏDİ İLƏ BUTADİEN–STİROL KAUÇUK ƏSASINDA FOSFORTƏRKİBLİ SORBENTİN İSTİFADƏSİ
E.S.Kərimova, A.Ə.Əzizov, R.M.Alosmanov

 Fe(III) ionlarını sudan çıxarmaq üçün butadien-stirol kauçukun əsasında fosfortərkibli sorbent istifadə edilmişdir. Sorbsiyanın məhlulun pH göstəricisindən, metal ionlarının ilkin konsentrasiyasından, sorbent kütləsindən, faza təmas vaxtından və temperaturdan asılılığının öyrənilməsi məqsədi ilə tədqiqatlar aparılıb

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-32-38 

Açar sözlər : çıxarmaq, polimer sorbenti, sorbsiya, dəmir
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı