ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
METALSEOLİT KATALİZATORLAR ÜZƏRİNDƏ PROPİLENİN AKROLEİNƏ OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏSİ
A.M.Əliyev, Ü.M.Nəcəf-Quliyev, T.İ.Hüseynova, V.M.Yarıyev, E.M.Kazımova

 Modifikasiya olunmuş seolit katalizatorlatrı üzərində propilenin akroleinə oksidləşdirici çevrilmə reaksiyasında katalitik aktivlikləri tədqiq olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, Ni-klinoptilolit (Ni2+=1%) bu reaksiya üçün yüksək katalitik aktivlik göstərir. Aktiv katalizator üzərində reaksiya məhsullarının çıxımının reaksiyanın temperaturu və həcmi sürətdən asıllığı öyrənilmişdir

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-28-31 

Açar sözlər : oksidləşdirici çevrilmə, akrolein, NaY, NaX, NaA
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı