ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİ
V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev

 Sulu məhlullardan Mo–S nazik yarımkeçirici təbəqələrinin birgə elektroçökdürülməsi tədqiq edilmişdir. Potensiodinamik üsulla Pt və Ni elektrodları üzərində tsiklik polyarizasiya əyrilərinin çəkilməsilə molibdenin kükürd ilə birgə çökmə prosesinin potensial sahəsi müəyyən edilmişdir. Həmçinin qalvanostatik üsulla Ni elektrodları üzərində Mo–S nazik təbəqələrinin nümunələri alınmışdır. Alınan bu nümunələrin rentgen-faza analizinin nəticələri göstərir ki, tədqiqatlar nəticəsində MoS2 kimyəvi birləşməsi alınmışdır

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-6-13 

Açar sözlər : MoS2, polyarizasiya, nazik təbəqələr, elektroçökmə, yarımkeçiricilər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı