ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİ
V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev

 Sulu məhlullardan Mo–S nazik yarımkeçirici təbəqələrinin birgə elektroçökdürülməsi tədqiq edilmişdir. Potensiodinamik üsulla Pt və Ni elektrodları üzərində tsiklik polyarizasiya əyrilərinin çəkilməsilə molibdenin kükürd ilə birgə çökmə prosesinin potensial sahəsi müəyyən edilmişdir. Həmçinin qalvanostatik üsulla Ni elektrodları üzərində Mo–S nazik təbəqələrinin nümunələri alınmışdır. Alınan bu nümunələrin rentgen-faza analizinin nəticələri göstərir ki, tədqiqatlar nəticəsində MoS2 kimyəvi birləşməsi alınmışdır

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-6-13 

Açar sözlər : MoS2, polyarizasiya, nazik təbəqələr, elektroçökmə, yarımkeçiricilər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı