ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİ
V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev

 Sulu məhlullardan Mo–S nazik yarımkeçirici təbəqələrinin birgə elektroçökdürülməsi tədqiq edilmişdir. Potensiodinamik üsulla Pt və Ni elektrodları üzərində tsiklik polyarizasiya əyrilərinin çəkilməsilə molibdenin kükürd ilə birgə çökmə prosesinin potensial sahəsi müəyyən edilmişdir. Həmçinin qalvanostatik üsulla Ni elektrodları üzərində Mo–S nazik təbəqələrinin nümunələri alınmışdır. Alınan bu nümunələrin rentgen-faza analizinin nəticələri göstərir ki, tədqiqatlar nəticəsində MoS2 kimyəvi birləşməsi alınmışdır

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-6-13 

Açar sözlər : MoS2, polyarizasiya, nazik təbəqələr, elektroçökmə, yarımkeçiricilər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı