ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
HALOGENLİ AROMATİK MONO- VƏ bis-İMİDLƏRİN SİNTEZİ VƏ STEREOKİMYASI
M.S.Salahov, B.T.Bağmanov, F.Ə.Mustafayeva

Ilk dəfə olaraq o-, m-, p-fenilendiamin və 4,4′-diaminodifenilmetan və 3,3′-dimetoksi, 4,4′-diaminodifenilmetanın hallogenli törəmələrinin tetrahidroftal və norbornendikarbon turşuları ilə əmələ gətirdiyi bir sıra mono- və bis- amidoturşu və imidlərin optimal sintez üsulu tapılmış, alınmış yeni maddələrin, fiziki-kimyəvi parametrləri və fəzavi quruluş incəlikləri  təyin edilmişdir

Açar sözlər : fenilendiamin, diaminodifenilmetan, bromlu törəmələr, mono-, bis-, amidoturşu, imid, konformasiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı