ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YbBi4Te7 VƏ YbBi2Te4 BİRLƏŞMƏLƏRİNİN TERMODİNAMİKİ XASSƏLƏRİ
Z.S.Əliyev, G.İ.İbadova, M.A.Mahmudova, S.Z.Imaməliyeva

 

YbTe müqayisə elektroduna nəzərən (–)YbTe (bərk) | maye elektrolit, Yb3+| (Yb–Bi–Te) (bərk) (+) qatılıq döv­rə­lə­ri­nin e.h.q.-nin ölçülməsi ilə YbTe–Bi2Te3–Te sistemi tədqiq edilmişdir. E.h.q. ölçmələrinin nəticələrini YbTe və Bi2Te birləşmələrinin termodinamik funksiyaları ilə kombinə etməklə YbBi4Te7 və YbBi2Te4 birləş­mə­lərinin stan­dart əmələgəlmə termodinamik funksiyaları və standart entropiyaları hesabanmışdır: (–=485.9±4.0 kC mol-1, –= 487.9±4.7 kC mol-1, = 631±26 C K-1 mol-1) və  (400.8±2.3, 398.2±3.8, 383±18)

Açar sözlər : bərkfaza tarazlığı, termodinamiki xassələr, NTE xalkogenidləri, faza diagramı
Məqaləyə baxın