ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
P-25 (TiO2) NANOKATALIZATORUNUN IŞTIRAKI ILƏ ADIPIN TURŞUSUNUN ALKIL EFIRLƏRININ SINTEZI
N.F.Sədiyeva

 

Məqalədə P-25(TiO2) nanokatalizatorunun iştirakı ilə adipin turşusunun alkil efirlərinin bir sıra üstünlüklərə malik sintez üsulu işlənib hazırlanmış və onların PVX üçün daha münasib və perspektivli plastifikator hesab olunması təklif olunmuşdur

Açar sözlər : nanokatalizator, adipin turşusu, alkil efirləri, plastifikator
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı