ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
P-25 (TiO2) NANOKATALIZATORUNUN IŞTIRAKI ILƏ ADIPIN TURŞUSUNUN ALKIL EFIRLƏRININ SINTEZI
N.F.Sədiyeva

 

Məqalədə P-25(TiO2) nanokatalizatorunun iştirakı ilə adipin turşusunun alkil efirlərinin bir sıra üstünlüklərə malik sintez üsulu işlənib hazırlanmış və onların PVX üçün daha münasib və perspektivli plastifikator hesab olunması təklif olunmuşdur

Açar sözlər : nanokatalizator, adipin turşusu, alkil efirləri, plastifikator
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı