ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALİFATİK SIRANIN DOYMAMIŞ EPOKSİKETONLARI DİEN SİNTEZİNDƏ DİENOFİL KİMİ
N.X.Hüsiyev, F.M.İbrahimova, F.D.Quliyev, S.D.Dadaşova, El.Ş.Məmmədov

 

məqalə alifatik sıranın doymamış epoksiketonları ilə 1,3-butadien və 2,3-dimetil-1,3-butadienin dien sintezinə həsr olunmuşdur. göstərilmişdir ki, doymamış epoksiketonlar alifatik dienlərlə dien sintezinə həm katalizator iştirakı ilə, həm də katalizatorsuz asanlıqla daхil olaraq siklik asiloksiranlar əmələ gətirir

Açar sözlər : poksiketonlar, dienofillər, dien sintezi.
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı