ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALİFATİK SIRANIN DOYMAMIŞ EPOKSİKETONLARI DİEN SİNTEZİNDƏ DİENOFİL KİMİ
N.X.Hüsiyev, F.M.İbrahimova, F.D.Quliyev, S.D.Dadaşova, El.Ş.Məmmədov

 

məqalə alifatik sıranın doymamış epoksiketonları ilə 1,3-butadien və 2,3-dimetil-1,3-butadienin dien sintezinə həsr olunmuşdur. göstərilmişdir ki, doymamış epoksiketonlar alifatik dienlərlə dien sintezinə həm katalizator iştirakı ilə, həm də katalizatorsuz asanlıqla daхil olaraq siklik asiloksiranlar əmələ gətirir

Açar sözlər : poksiketonlar, dienofillər, dien sintezi.
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı