ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALİFATİK SIRANIN DOYMAMIŞ EPOKSİKETONLARI DİEN SİNTEZİNDƏ DİENOFİL KİMİ
N.X.Hüsiyev, F.M.İbrahimova, F.D.Quliyev, S.D.Dadaşova, El.Ş.Məmmədov

 

məqalə alifatik sıranın doymamış epoksiketonları ilə 1,3-butadien və 2,3-dimetil-1,3-butadienin dien sintezinə həsr olunmuşdur. göstərilmişdir ki, doymamış epoksiketonlar alifatik dienlərlə dien sintezinə həm katalizator iştirakı ilə, həm də katalizatorsuz asanlıqla daхil olaraq siklik asiloksiranlar əmələ gətirir

Açar sözlər : poksiketonlar, dienofillər, dien sintezi.
Məqaləyə baxın