ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FENOLUN KУ-23 KATALİZATORUNUN İŞTİRAKI İLƏ PİROLİZİN MAYE MƏHSULLARININ 130–1900C FRAKSİYASI İLƏ ALKİLLƏŞMƏ REAKSİYALARININ BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
E.A.Məcidov, H.C.İbrahimov, Ç.Q.Rəsulov

 

Fenolun KУ-23 katalizatorunun iştirakı ilə pirolizin maye məhsullarının 130–1900C fraksiyası ilə katalitik alkilləşmə reaksiyaları tədqiq olunmuşdur. Tədqiqat zamanı müxtəlif parametrlərin – reaksiya temperaturunun, müddətinin, ilkin komponentlərin mol nisbətlərinin və katalizatorun miqdarının məq­sədli məhsulun çıxımına və seçiciliyinə təsiri araşdırılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, reaksiyanın tapıl­mış optimal şəraitində məqsədli məhsulun çıxımı götürülən fenola görə 74.7%, seçiciliyi 92.3% olur

Açar sözlər : fenol, katalitik alkilləşmə, fraksiya 130–1900C, katalizator KУ-23, piroıiz
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı