ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FENOLUN KУ-23 KATALİZATORUNUN İŞTİRAKI İLƏ PİROLİZİN MAYE MƏHSULLARININ 130–1900C FRAKSİYASI İLƏ ALKİLLƏŞMƏ REAKSİYALARININ BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
E.A.Məcidov, H.C.İbrahimov, Ç.Q.Rəsulov

 

Fenolun KУ-23 katalizatorunun iştirakı ilə pirolizin maye məhsullarının 130–1900C fraksiyası ilə katalitik alkilləşmə reaksiyaları tədqiq olunmuşdur. Tədqiqat zamanı müxtəlif parametrlərin – reaksiya temperaturunun, müddətinin, ilkin komponentlərin mol nisbətlərinin və katalizatorun miqdarının məq­sədli məhsulun çıxımına və seçiciliyinə təsiri araşdırılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, reaksiyanın tapıl­mış optimal şəraitində məqsədli məhsulun çıxımı götürülən fenola görə 74.7%, seçiciliyi 92.3% olur

Açar sözlər : fenol, katalitik alkilləşmə, fraksiya 130–1900C, katalizator KУ-23, piroıiz
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı