ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SƏNAYE TULLANTI SULARININ MAYE FAZADA EKSTRAKSİYASININ KİNETİK TƏDQİQİ
Ə.A.Həsənov, G.Z.Süleymanov, R.M.Muradxanov, Q.İ.Kəlbəliyev, A.M.Əliyev

 Tullantı sularının maye fazada ekstraksiyası prosesinin hidrodinamiki qanunauyğunluqları öy­rə­nilmiş, paylanma əmsalının üzvi qarışığın konsentrasiyasından asılılığı müəyyən edilmiş, kütlə­ver­mə əmsalının təyin olunma düsturu və Şervud ədədinin kriterial tənliyi verilmişdir. İntensiv qarışdırma şəraitində baş verən ekstraksiya prosesinin kinetik  tədqiqi aparılmışdır

Açar sözlər : ekstraksiya, kütləvermə əmsalı, diffuziya, qarışdırma, Şervud ədədi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı