ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TETRAMETİL- VƏ TETRAETİLSİLANIN TERMOKİMYƏVİ TƏDQİQİ
H.Q.Nurullayev, H.M.Фərəcov

 

Ədəbiyyat araşdırması və təcrübələrin tədqiqi əsasında aşkar edilmişdir ki, adi üsulla yandırma metodikasından sislisiumüzvi birləşmələrin tam yanmasında istifadə etmək olmur,  çünki yanma tam getmir. Ona görə də təcrübənin aparılması şəraiti və partlayış yolu ilə tərkibində xlor olmayan silisiumüzvi  birləşmələrin kalorimetrik yandırma metodikası işlənilmişdir

Açar sözlər : kalorimetrik tədqiqat, silisiumüzvi birləşmələr, tetrametilsilan, tetraetilsilan, əmələgəlmə entalпiyası
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı