ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TETRAMETİL- VƏ TETRAETİLSİLANIN TERMOKİMYƏVİ TƏDQİQİ
H.Q.Nurullayev, H.M.Фərəcov

 

Ədəbiyyat araşdırması və təcrübələrin tədqiqi əsasında aşkar edilmişdir ki, adi üsulla yandırma metodikasından sislisiumüzvi birləşmələrin tam yanmasında istifadə etmək olmur,  çünki yanma tam getmir. Ona görə də təcrübənin aparılması şəraiti və partlayış yolu ilə tərkibində xlor olmayan silisiumüzvi  birləşmələrin kalorimetrik yandırma metodikası işlənilmişdir

Açar sözlər : kalorimetrik tədqiqat, silisiumüzvi birləşmələr, tetrametilsilan, tetraetilsilan, əmələgəlmə entalпiyası
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı