ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALLİL SIRA 1,4-TİOKSANLARIN SİNTEZİ VƏ BƏZİ KİMYƏVİ ÇEVRİLMƏLƏRİ
M.İ.Şatirova

 

Allil sıra tiiranların üçfülorlu bor efiratının iştirakı ilə etilenxlorhidrinlə qarşılıqlı təsirindən uyğun xlorhidrinlər alınmışdır ki, onların da natrium metalının iştirakı ilə quru efir mühitində dehidroxlorlaşmasından və eyni zamanda molekuldaxili tsikilləşməsindən allil sıra 1,4-tioksanların alınması aşkar olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, sintez olunmuş 1,4-tioksanlar ikiqat karbon-karbon rabitəsinin hesabına epoksidləşmə və dehidroxlorlaşma reaksiyalarına daxil olaraq 1,4-tioksanın yeni törəmələrini əmələ gətirirlər

Açar sözlər : 1,4-tioksanlar, allil birləşmələri, epoksidlər, tiiranlar, asetilen birləşmələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı