ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALLİL SIRA 1,4-TİOKSANLARIN SİNTEZİ VƏ BƏZİ KİMYƏVİ ÇEVRİLMƏLƏRİ
M.İ.Şatirova

 

Allil sıra tiiranların üçfülorlu bor efiratının iştirakı ilə etilenxlorhidrinlə qarşılıqlı təsirindən uyğun xlorhidrinlər alınmışdır ki, onların da natrium metalının iştirakı ilə quru efir mühitində dehidroxlorlaşmasından və eyni zamanda molekuldaxili tsikilləşməsindən allil sıra 1,4-tioksanların alınması aşkar olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, sintez olunmuş 1,4-tioksanlar ikiqat karbon-karbon rabitəsinin hesabına epoksidləşmə və dehidroxlorlaşma reaksiyalarına daxil olaraq 1,4-tioksanın yeni törəmələrini əmələ gətirirlər

Açar sözlər : 1,4-tioksanlar, allil birləşmələri, epoksidlər, tiiranlar, asetilen birləşmələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı