ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALLİL SIRA 1,4-TİOKSANLARIN SİNTEZİ VƏ BƏZİ KİMYƏVİ ÇEVRİLMƏLƏRİ
M.İ.Şatirova

 

Allil sıra tiiranların üçfülorlu bor efiratının iştirakı ilə etilenxlorhidrinlə qarşılıqlı təsirindən uyğun xlorhidrinlər alınmışdır ki, onların da natrium metalının iştirakı ilə quru efir mühitində dehidroxlorlaşmasından və eyni zamanda molekuldaxili tsikilləşməsindən allil sıra 1,4-tioksanların alınması aşkar olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, sintez olunmuş 1,4-tioksanlar ikiqat karbon-karbon rabitəsinin hesabına epoksidləşmə və dehidroxlorlaşma reaksiyalarına daxil olaraq 1,4-tioksanın yeni törəmələrini əmələ gətirirlər

Açar sözlər : 1,4-tioksanlar, allil birləşmələri, epoksidlər, tiiranlar, asetilen birləşmələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı