ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DİETANOLAMİN VƏ ALKİLHALOGENİDLƏR ƏSASINDA İON-MAYE DUZLARIN YENİ POLİAKRİLAT KOMPLEKSLƏRİ
Z.H.Əsədov, Ş.M.Nəsibova, T.Ə.Poladova

 

Dietanolamin və alkilhalogenidləf (amilbromid, heptilyodid və desilbromid) əsasında ion-maye duzların bir sıra poliakrilat kompleksləri sintez edilmiş və stalaqmometrik metodla xarakterizə olunmuşdur. Alınmış komplekslərin su səthindən nazik neft təbəqəsini effektiv şəkildə kənar etməsi (yığması və ya dispersləməsi) müəyyən edilmişdir. Bu xüsusiyyətin polimer kompleksinin tərkibindən asılılığı öyrənilmişdir

Açar sözlər : poliakril turşusu, ion-maye duz, neftyığma və neftdispersləmə, alkilhalogenidlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı