ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DİETANOLAMİN VƏ ALKİLHALOGENİDLƏR ƏSASINDA İON-MAYE DUZLARIN YENİ POLİAKRİLAT KOMPLEKSLƏRİ
Z.H.Əsədov, Ş.M.Nəsibova, T.Ə.Poladova

 

Dietanolamin və alkilhalogenidləf (amilbromid, heptilyodid və desilbromid) əsasında ion-maye duzların bir sıra poliakrilat kompleksləri sintez edilmiş və stalaqmometrik metodla xarakterizə olunmuşdur. Alınmış komplekslərin su səthindən nazik neft təbəqəsini effektiv şəkildə kənar etməsi (yığması və ya dispersləməsi) müəyyən edilmişdir. Bu xüsusiyyətin polimer kompleksinin tərkibindən asılılığı öyrənilmişdir

Açar sözlər : poliakril turşusu, ion-maye duz, neftyığma və neftdispersləmə, alkilhalogenidlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı