ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Na2Cl2 –Na2(H2PO2) – Ba (H2PO2)2 – H2O DÖRDLÜ SU–DUZ SİSTEMİNİN 00C-DƏ HƏLLOLMA VƏ FAZA TARAZLIĞININ FİZİKİ-KİMYƏVİ ANALİZ METODLARI İLƏ TƏDQİQİ
Hasan Erge, Vedat Adigüzel, Ali Rıza Kul

 

Barium hipofosfitin mübadilə reaksiyası əsasında yeni sintezi üsulunun hazırlanması üçün Na2Cl2–Na2(H2PO2)2–Ba(H2PO2)2–H2O sistemində 00C-də həllolma izotermik üsulla tədqiq olunmuşdur. Na+,Ba2+//Cl- (H2PO2)-//H2O sisteminə alternativ olan dördlü su-duz sistemində həllolma və faza tarazlığı öyrənilmişdir. Tədqiq olunan sistemin evtonik nöqtədə tərkibi tapılmışdır: NaCl – 1.06, NaH2PO2 – 43.98, Ba(H2PO2)2 – 0.51 və H2O – 54.45. Maye faza ilə  NaCl, NaH2PO2∙H2O və Ba(H2PO2)2∙H2O kristallarının tarazlıqda olduğu müəyyənləş­dirilmişdir. Ba(H2PO2)2∙H2O kristallarının kristallaşma sahəsinin 87.1%-ni təşkil etdiqi aşkar olunmuşdur

Açar sözlər : həllolma, faza tarazlıqı, fiziki-kimyəvi analiz, tərkib-xassə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı