ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MİS VƏ PALLADİUM KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SİNTETİK VƏ TƏBİİ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ İZOBUTİL SPİRTİNİN OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ
A.M.Əliyev, Z.A.Şabanova, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y. Ağayeva, K.İ. Mətiyev

 

Müxtəlif miqdarda Cu2+ və Pd2+ kationları ilə modifikasiya olunmuş sintetik (А, Х, Y) və təbii (MOR, КlР) seolitlərinin izobutil spirtinin izoyağ aldehidinə parsial oksidləşməsi reaksiyasinda katalitik aktivliyi öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, tərkibində 3.0 kütlə % Cu2+ və 1.0 kütlə % Pd2+ kationlari saxlayan CuPdCaA katalizatoru qeyd olunan reaksiyada yüksək aktivlik göstərir

Açar sözlər : oksidləşdirici dehidrogenləşmə, izobutil spirti, parsial təzyiq, kinetika, mexanizm
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı