ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İONSUZ SƏTHİ-FƏAL KOMPONENTLƏRDƏN TƏŞKİL OLUNMUŞ KOMPOZİSİYALARDA SİNERGETİK TƏSİR
S.İ.Ibrahimli, Q.B.Qurbanov, A.M.Həsənova

 

Məqalə ionsuz səthi-fəal kompozisiyanın xam neftin ilkin emala hazırlanmasında deemulsasiyaedici reagent kimi istifadə imkanlarının tədqiqinə həsr edilmişdir. TiO2- nanohissəciklərinin kimyəvi qarışıq kimi kompozisiyaya əlavə edilməsinin və onun deemulsasiya prosesinə təsirinin müəy­yənləşdirilməsi məsələləri də işdə öz əksini tapmışdır

Açar sözlər : deemulqator, sinergetik təsir, polioksialkil naftenat, neftin susuzlaşdırılması, duzsuzlaşdırılması
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı