ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İONSUZ SƏTHİ-FƏAL KOMPONENTLƏRDƏN TƏŞKİL OLUNMUŞ KOMPOZİSİYALARDA SİNERGETİK TƏSİR
S.İ.Ibrahimli, Q.B.Qurbanov, A.M.Həsənova

 

Məqalə ionsuz səthi-fəal kompozisiyanın xam neftin ilkin emala hazırlanmasında deemulsasiyaedici reagent kimi istifadə imkanlarının tədqiqinə həsr edilmişdir. TiO2- nanohissəciklərinin kimyəvi qarışıq kimi kompozisiyaya əlavə edilməsinin və onun deemulsasiya prosesinə təsirinin müəy­yənləşdirilməsi məsələləri də işdə öz əksini tapmışdır

Açar sözlər : deemulqator, sinergetik təsir, polioksialkil naftenat, neftin susuzlaşdırılması, duzsuzlaşdırılması
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı