ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AgTl3J –TlJ–J SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIQLARİ
L.F. Məşədiyeva , M.B. Babanlı , Y.Ə Yusibov

 

AgTl3J5–TlJ–J kvaziüçlü sistemində faza tarazlıqları DTA və RFA üsulları ilə tədqiq edilmişdir. AgTl3J5–Tl3J4 və AgTl3J5–TlJ3 politermik kəsikləri və likvidus səthinin proyeksiyasi qurulmuşdur. Fazalarin ilkin kristallaşma sahələri müəyyən edilmiş, həmçinin, non- və monovariant tarazlıqlarının tipləri və koordinatları təyin edilmişdir. Göstərilmişdir ki, AgTl3J5–Tl3J4  və AgTl3J5–TlJ3 kəsikləri solidusdan aşağıda stabildirlər və sistemi 3 üçfazali sahəyə bölürlər.

 

Açar sözlər : gümüş və tallium iodidi, AgTl3J5–TeJ sistemi faza diaqramlari, politermik kəsiklər, likvidus səthinin proyeksiyasi
Məqaləyə baxın