ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AgTl3J –TlJ–J SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIQLARİ
L.F. Məşədiyeva , M.B. Babanlı , Y.Ə Yusibov

 

AgTl3J5–TlJ–J kvaziüçlü sistemində faza tarazlıqları DTA və RFA üsulları ilə tədqiq edilmişdir. AgTl3J5–Tl3J4 və AgTl3J5–TlJ3 politermik kəsikləri və likvidus səthinin proyeksiyasi qurulmuşdur. Fazalarin ilkin kristallaşma sahələri müəyyən edilmiş, həmçinin, non- və monovariant tarazlıqlarının tipləri və koordinatları təyin edilmişdir. Göstərilmişdir ki, AgTl3J5–Tl3J4  və AgTl3J5–TlJ3 kəsikləri solidusdan aşağıda stabildirlər və sistemi 3 üçfazali sahəyə bölürlər.

 

Açar sözlər : gümüş və tallium iodidi, AgTl3J5–TeJ sistemi faza diaqramlari, politermik kəsiklər, likvidus səthinin proyeksiyasi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı