ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DƏMİRİN(III) 4,7-DİFENİLFENANTROLİN VƏ NİTROBENZOLAZO-PİROKATEXİNLƏRLƏ MÜXTƏLİFLİQANDLI KOMPLEKSLƏRİ
N.X.Rüstəmov, Ü.N.Rüstəmova, A.X.Qədiməliyeva

 

Spektrofotometrik metodla dəmirin(III) 4,7-difenilfenantrolin  və nitrobenzolazo-pirokatexinlərlə müxtəlifliqandlı kompleksləri tədqiq edilmişdir. Komplekslərin əmələgəlmə və ekstraksiya şəraiti tapılmış, tərkibi, fiziki-kimyəvi,  analitik xassələri müəyyən edilmişdir

Açar sözlər : dəmir(III), 4,7-difenilfenantrolin, nitrobenzolazo-pirokatexin, ekstraksiya, kompleks, spektrofotometr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı