ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MİSİN N,N'-bis-(3-FENİLAZOPENTADİON-2,4)ETİLENDİİMİN İLƏ AMİNLƏRİN İŞTİRAKINDA VƏ İŞTİRAKI OLMADAN SPEKTROFOTOMETRİK TƏYİNİ
R.Ə.Əliyeva, F.O.Məmmədova, F.N.Bəhmənova, F.S.Əliyeva, F.M.Çıraqov

Misin(II) N,N'-bis-(3-fenilazopentadion-2,4)etilendiimin ilə 1,10-fenantrolin, 2,2’-dipiridil və etilendiamin iştirakında fotometrik təyini metodikaları işlənib hazırlanmışdır. Misin reagent ilə kompleksəmələgəlməsi tədqiq edilmiş, müəyyən edilmişdir ki, aminlərin iştirakında müxtəlifliqandlı komplekslər əmələ gəlir. Bu zaman udma spektrində batoxrom sürüşmə müşahidə edilir və maksimal çıxım eyniliqandlı kompleksə nəzərən turş mühitə doğru sürüşür. Müx­tə­lif­liqandlı komplekslərin əmələgəlməsinə reaksiyaya girən komponentlərin qatılığının, zamanın təsiri öy­rənilmişdir, stexiometriyası müxtəlif üsullarla təyin edilmişdir. İşlənmiş metodika misin mikromiqdarlarının mis əsaslı ərintilərdə təyini üçün tətbiq edilib

Açar sözlər : mis(II), azobirləşmələr, müxtəlifliqandlı kompleks, etilendiamin
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı