ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SƏNAYE TULLANTISI ƏSASINDA SİNTEZ OLUNMUŞ KATALİZATORUN CH4/SO2 və H2S/SO2 REDUKSİYASI REAKSİYALARINDA AKTİVLİYİNİN TƏDQİQİ
Y.B.Qəhrəmanova, M.M.Əhmədov, S.T.Cəfərova, A.İ.Agayev

Sintez etdiyimiz katalizatorun yeni qırmızı şlam bentonit (QŞB) iştirakı ilə kükürd dioksidin metan və hidrogen sulfidlə reduksiya (Klaus proses) proseslərinin nəticələri verilmişdir. Prosesin optimal şəraiti müəyyənləşdirmişdir: I reaktorun  temperaturu – 8500C, həcmi sürəti – 1000 s-1; ilkin rea­gentlərin həcm nisbəti CH4/SO2=0.5–0.6; II reaktorun temperaturu – 2500C, həcmi sürəti – 500 s-1. Ümumi kükürdün çıxımı 95–97% təşkil etmişdir

Açar sözlər : kükürd, katalizator, metan, kükürd qazı, reduksiya, hidrogen sulfid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı