ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
METİLBİTSİKLOHEPTAN OKSİTURŞUSUNUN DİEFİRLƏRİNİN SİNTEZİ
M.K.Məmmədov, V.S.Qədirli, E.Q.Mahmudova, O.Ş.Haсıyev

 

5-karbalkoksi-5-metilbitsiklo[2.2.1]hept-2-enə birəsaslı doymuş turşuların С1–С5 termiki birləşdirilməsi reaksiyası öyrənilmiş və nətiсədə metilbitsiklik oksiturşunun diefirlərinin yeni nümayəndələri sintez edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, diefirlərdən karbetoksimetilbitsikloheptilasetat xoş ətirlidir və ondan parfümeriya kompo­zisiya­la­rının hazırlanmasında sintetik ətirli maddə kimi istifadə oluna bilər

Açar sözlər : bitsiklik diefirlər, karbetoksimetilbitsikloheptilasetat, sintetik ətirli maddələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı