ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-(α-TİOSİANATBENZİL)İNDOLİN-3-ONDAN 1-İMİNO-3-FENİL-4,5-DİHİDROTİAZOLO[1,2-a]İNDOLİN-3-ONUN SİNTEZİ
A.A.Niyazova, A.B.Əskərov, F.M.Muradova, S.A.Şamxalova, M.M.Allahverdiyev

2-(α-Tiosianatbenzil)indolin-3-onun asetilləşmə və xlorlaşma reaksiyasından kondensləşmiş tritsiklik 1-imino-3-fenil-4,5-dihidrotiazolo[1,2-a]indolin-3-on sintezi edilmişdir

Açar sözlər : 2-(α-tiosianatbenzil)indolin-3-on, asetilləşmə, xlorlaşdırma
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı