ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-ALLİL-4-N-ASETİLAMİNO- VƏ 2-ALLİL-4-METİLFENOLUN BƏZİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
R.K.Məmmədova, V.S.Həsənov, Y.C.Qasımova, S.R.Xəlilova

 

2-Allil-4-N-asetoamino- və 2-allil-4-metilfenolun sintezinin optimal şəraiti müəyyənləşdirilmiş, on­la­­rın asetilxloridlə, a-xlor efirlərlə, akrilonitrillə, morfolinlə, epixlorhidrinlə qarşılıqlı təsir reak­siya­ları tədqiq edilmiş, sintez olunan maddələrin fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmişdir

Açar sözlər : 2-allil-4-N-asetilaminofenol, 2-allil-4-metilfenol, efirlər, Klayzen qruplaşması
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı