ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
VIII B QRUP ELEMENTLƏRİNİN M (VIII B) ReOx/Al2O3 SİSTEMİNDƏ RENİUM OKSİDİNİN REDUKSİYASINA VƏ METANIN AKTİVLƏŞMƏSİNƏ TƏSİRİ
F.Ə.Babayeva

 

H2, CO və CH4-ın adsorbsiya (a) və hopdurulma (h) üsulları ilə hazırlanmış M (M=Co, Ni, Pt) ReOx/Al2O3 sistemi ilə qarşılıqlı təsiri tədqiq olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, ReOx-da oksigenin reaksiya qabiliyyəti M-in hopdurulma üsulundan asılıdır. Müəyyən edilmişdir ki, (h)-dan fərqli olaraq (a)-da olan oksigen reaksiyaya girmə qabiliyyətinə malik olur. Metanın aktivləşməsində oksigenin rolu müzakirə edilmişdir

Açar sözlər : metan, aktivləşmə, katalizator, renium oksidi, birləşmiş oksigen
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı