ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ED-20 EPOKSİD QATRANININ AROMATİK DİAMİDODİSULFİMİDLƏ BƏRKİMƏSİ
T.A.Aslanov, F.M.Məmmədəliyeva, N.Y.Işenko

 

Saxarin-5-karbon  turşusunun  xlor anhidridinin  aromatik diaminlə  qarşılıqlı  təsirindən diamidodisulfimid sintez  edil­mişdir. Alınmış  birləşmə ED-20 epoksid  qatranının  bərkidicisi  kimi  tədqiq  olunmuşdur.  Diamidodisulfimid ilə  bərkidilmiş epoksid  kompozisiyası  yüksək  istilik  və  termiki  davamlı  xassələrə  malikdir

 

Açar sözlər : diamidodisulfidimid, bərkidici, ED-20 qatranı, kompozisiya, istilik və termiki davamlılıq
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı