ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BİRLƏŞMƏLƏRİN – TƏNZİMLƏYİCİ AGENTLƏRİN – QURULUŞUNUN POLİAKRİLATLARIN MOLEKUL KÜTLƏSİNƏ, MOLEKUL-KÜTLƏ PAYLANMASINA VƏ ÖZLÜLÜK XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ
R.F.Fərzəliyev, F.A.Nəsirov, N.F.Canibəyov, S.Ə.Məmmədov, A.M.Tağıeva

S-alkilarilfosfat və O-butil-S-tolilksantogenatlar əsasında alınmış yeni tənzimləyici (iniferterlər RAFT) iştirakı ilə butil- və  2-etilheksilakrilatların radikal  polimerləşməsi reaksiyaları tədqiq edilmişdir. İnisiator kimi benzoilperoksid istifadə edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, polimerləşmə 800C-də aparıldıqda iniferterlərin miqdarının artması ilə alınan polimerin molekul kütləsi  və MKP kimi göstəricilərinin azalması baş verir. İniferterlərin  iştirakında BP miqdarının artımının  MK və MKP göstəricilərinə təsiri müşahidə olunmur. Bu onu göstərir  ki, iniferterlər polimer zəncirinə  birləşərək onun sonrakı polimerləşmə proseslərində iştirakına mane olur. Alinmiş polimerlərin mineral və sintetik yağların özlülük xassələrinə təsiri öyənilmişdir

Açar sözlər : iniferter, benzoil peroksid (BP), molekul kütləsi (MK), molekul-kütlə paylanması (MKP), butilakrilat (BA), 2-etilheksilakrilat (2-EHA), özlülük
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı