ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
METİLEN FRAQMENTİ İLƏ AYRILMIŞ DİASETİLEN SPİRTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ KIİMYƏVİ XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
M.İ.Şatirova

 

Propargil bromidin Et3N, K2CO3 və CuCl-dən ibarət katalitik sistem iştirakında dimetilformamid mühitində mo­noəvəzli asetilen spirtləri ilə qarşılıqlı təsiri əsasında metilen fraqmenti ilə ayrılmış diasetilen spirtlərinin sintezinin mümkünlüyü öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, sintez olunmuş diasetilen spirtləri və onların qlisid efirləri hidroksil və epoksid qrupları  üzrə müxtəlif kimyəvi çevrilmələrə daxil olaraq yeni funksional törəmələr əmələ gətirirlər. 

 

Açar sözlər : diasetilen spirtləri, qlisidil efirləri, efirospirtlər, oksidləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı