ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Sb2S3–InSb2Se3S SİSTEMİNİN FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİ
İ.İ.Əliyev, G.Z.Cəfərova

 

Diferensial-termiki, rentgenfaza, mikroquruluş analizləri və eləcə də sıxlığın və mikrobərkliyin ölçül­məsi vasitəsilə Sb2S3–InSb2Se3S sistemi tədqiq edilmiş və onun hal diaqramı qurulmuşdur. Müəy­yən edilmişdir ki, Sb2S3–InSb2Se3S kəsiyi In,Sb||S,Se dördlü sisteminin qeyri-kvazibinar kə­siyidir. Sistem­də otaq temperaturunda Sb2S3 əsasında 3 mol% InSb2Se3S həll olur, InSb2Se3S bir­ləşməsi əsasında isə 7 mol% Sb2S3 həll olur

Açar sözlər : dördlü sistem, kvazibinar, evtektika, qeyri-kvazibinar, inkonqruent
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı