ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SULFOXLORİDLƏRLƏ POLİAMİNLƏR ARASINDAKI REAKSIYALARIN BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ ALINMIŞ BİRLƏŞMƏLƏRİN XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
S.Ə.Məmmədov, S.İ.Məmmədova, İ.Ş.Hüseynov, N.P.Ladoxina, F.A.Quliyev

 

Arilsulfoxloridlərin dietilentriaminlə reaksiyasının tədqiqi zamanı müəyyən olunmuşdur ki, onların molyar nisbə­tindən asılı olmayaraq həmişə mono- və disulfamidlər alınır. Aminin miqdarını artırmaqla monosulfamidin çıxımı 43%-dək artır. Aminin miqdarının sonrakı artırılması monosulfamidin çıxımına az təsir edir. Müəyyən olunmuşdur ki, monosulfamidlər asanlıqla dördlü ammonium duzlarına çevrilir. Sintez olunmuş birləşmələri antimikrob aşqarlar kimi tədqiq edərkən onların yüksək effektliliyi aşkar edilmişdir

Açar sözlər : arilsulfoxloridlər, sulfamidlər, dördlü ammonium duzları, poliaminlər, antimikrob aşqar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı