ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-METİLTSİKLOPENTENİN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞDİRİLMƏSİNDƏN ALINMIŞ OKSİDATIN KATALİTİK ÇEVRİLMƏ REAKSIYASININ TƏDQİQİ
F.M.Məmmədov, S.Ə.Əliyeva, Z.Ə.Ehtibarova, M.İ.Nadiri, E.S.Məmmədova

 

1-metiltsiklopentenin maye fazada oksidləşdirilməsindən alınmış oksigenli birləşmələrin katalitik üsulla uyğun dien karbohidrogenlərinə çevrilmə reaksiyası tədqiq edilmişdir. Reaksiya 100–3950C temperaturda 0.8–0.9 saat-1 həcmi sürətlə Ba3(PO4)2 katalizatoru iştirakında aparılmışdır. Qoyulan təcrübələrdən məlum olmuşdur ki, tapılan optimal şəraitdə 360–3800C temperaturda ikiqat rabitələri 1,3-vəziyyətdə olan metiltsiklopentadienlərin çıxımı 80–82.4% təşkil edir. Bu şəraitdə konversiya 100% hesablanmışdır

Açar sözlər : 1-metiltsiklopenten, oksidat, metiltsiklopentanollar, katalizator Ba3(PO4)2 , metiltsiklopentadienlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı