ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
HETEROGEN KATALİZATORLARIN İŞTİRAKINDA QAZ FAZADA 2-XLORTOLUOLUN XLORMALEIN ANHİDRİDİNƏ SELEKTİV OKSİDLƏŞMƏSİ
A.C.Əfəndi, E.M.Babayev, F.A.Yunisova, N.F.Ayxan, B.A.İsmayılova

Əsasi vanadium oksid və bir sıra əlavələrlə P, Mo,Sb  alınmış və SiO2, Al2O3 üzərinə çökdürülmüş katalitik sistemlərin mono-xlortoluolun oksidləşməsi reaksiyasında aktivlikləri tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, tədqiq olunan sistemlər içərisində daha yüksək aktivliyə V–P–O/SiO2 və V–Mo–Sb–O/Al2O3 katalizatorları nümayiş etdiriblər. Katalizatorların aktiv kompo-nentlərinin V:P=1:2–1:3 nisbətlərində reaksiyanın konversiyası  (85%) və MXMA-nın çıxımının daha yüksək olması 24–28% müəyyən edilmişdir

Açar sözlər : katalitk oksidləşmə, mono-xlortoluol; vanadium, molibden, fosfor oksid əsaslı katalizatorlar, malein anhidridi, xlormalein anhidridi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı