ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEODİM, SAMARİUM VƏ QADOLİNİUMUN O-FTALAT TURŞUSU İLƏ KOMPLEKSLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ STRUKTUR-KİMYƏVİ TƏDQİQİ
M.K.Munşiyeva, M.R.Bağıyeva, F.F.Cəlaləddinov, D.M.Qənbərov

 

Nadir torpaq elementlərinin – Nd, Sm və Gd – o-ftalat turşusu ilə kompleks birləşmələri sintez edilmişdir. Alınan kompleks birləşmələr RFA, derivatoqrafik və İQ spektroskopiya metodları ilə tədqiq edilmişdir

Açar sözlər : komplekslər, lantanoidlər, o-ftalat turşusu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı