ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QLİOKSİL TURŞUSUNUN TİOSEMİKARBAZONUNUN Co(II) KOMPLEKSİNİN TOKSİKOLOJİ, FİZİOLOJİ VƏ ANTİMİKROB TƏSİRİ
M.T.Hüseynova

 Qliaksil turşusunun tiosemikarbazonunun Co(II) kompleksi Co(HGAT)×2H2O sintez edilib,  Galleria mellonella L.  qurd nümunələrinin hemolimfa toxumalarına daxil edilib, bəzi biokimyəvi parametrlər və metabolik fermentlərin aktiv­liklərinin dəyişməsi öyrənilib. Tədqiqat üçün Аspartate aminotransferase, Аlanine aminotransferase,  Lactate dehyd­rogenase, Сreatine kinase və Gamma-glutamyltransferasе fermentlərindən istifadə edilib. Təcrübələrin nəticələrinə əsasən tədqiqat üçün götürülmüş nümunələrdən ilk üçü daha böyük maraq kəsb edir. Ölçmələrin nəticələri  2, 4, 6 və 8 saatdan sonra qeyd edilib. Müəyyən edilmişdir ki, sintez edilmiş kompleks ilk iki fermentin bioindikator aktivliyini artırır. Kompleksin Lactate dehydrogenase fermentinə daxil edilməsi isə 8 saatdan sonra onun aktivliyini 30±2.7-dən 131.25±3.10-a qədər artırır. Əldə etdiyimiz effektiv nəticələr deməyə imkan verir ki, sintez etdiyimiz kompleks  müxtəlif quruluşlu metal komplekslərin  və orqanizmə təsir mexanizmlərinin öyrənilməsində, həmçinin ətraf mühitə ən az zərər verməklə zərərli həşəratlarla mübarizədə istifadə edilə bilər. Həmçinin liqand və kompleksin göbələk əleyhinə və antibakterial xassələrinin nəticələri də qeyd edilmişdir

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-2-22-28

Açar sözlər : Galleria mellonella, Transaminaz fermentləri, Co(II) kompleksi, biokimyəvi zədə, antimikrob fəaliyyəti
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı